Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Di chúc

 Khi ông cố tổ của các con viết di chúc này là lúc ông chỉ mới 30 tuổi thôi

Để lại di chúc này để các con tiến bộ nhanh hơn người thường

Mục đích thực sự của cuộc sống này là tiến hóa , gọi là tiến hóa cho vui nhưng thực ra là tìm lại chính tự tánh của mình

Như 1 người họa sĩ đã nhìn thấy bức ảnh trên 1 tờ giấy trắng 

Như 1 người bác sĩ biết rỏ bệnh tình của bệnh nhân

Ông cố của các con cũng vậy , đã nói chuyện với Chư Phật , Bồ Tát 

Rõ ràng như ông hack 1 website , không phải mù mờ và hoang tưởng