Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp - kymljnk


Do lúc còn ở trong tù viết ra Quỳ Hoa Bảo Điển bị thằng em nó mượn không trã , khi viết lại trích dẫn 1 chút để anh em tu luyện Cữu Âm Chân Kinh được nhanh chóng , Còn Quỳ Hoa Bảo Điển toàn bộ mình sẽ viết lại sau 
1 nhận xét: